Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W świetlicy jak w domu – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.

Cel pracy świetlicy:

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych.

Zadania świetlicy:

 • zapewnienie dzieciom z klas 0 oraz I – III szkoły podstawowej opieki wychowawczej po lekcjach,
 • troska przede wszystkim o bezpieczeństwo powierzonych dzieci,
 • stworzenie dzieciom ciepłej i życzliwej atmosfery, sprzyjającej wypoczynkowi i odrobieniu prac domowych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w różnych zajęciach: artystycznych, ćwiczących sprawność umysłową oraz w zajęciach ruchowych i rekreacyjnych, nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego,
 • pomoc uczniom potrzebującym pomocy w odrabianiu lekcji,
 • wyrabianie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia,
 • wdrażanie zasad postępowania moralnego i współdziałania w grupie,
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami,
 • zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych.

Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1) zajęć specjalistycznych

2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,

3) zajęć utrwalających wiedzę,

4) gier i zabaw rozwijających,

5) zajęć rekreacyjno – sportowych

Organizacja pracy świetlicy:

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 11:30 do 15:30.

2. W czasie pobytu w świetlicy dzieci są pod opieką nauczyciela.

3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.

4. Dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze do świetlicy, nie jest pod opieką wychowawcy świetlicy.

5. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy i każde wyjście ze świetlicy.

6. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również odprowadzane z powrotem do świetlicy przez tego nauczyciela.

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.

8. Dziecko może być odebrane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem – z datą i podpisem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców – z datą i podpisem.

9. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

10. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

11. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.

12. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej na świetlicy nie przekracza 25 uczniów.

13. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.

14. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania zasad, dotyczących bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.

15. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Regulaminie Zespołu Szkół w Łapach.

16. Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Regulaminie Zespołu Szkół w Łapach.

17. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej po zajęciach przedmioty i przyniesione własne zabawki.

18. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

19. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uiszczać opłatę na zakup materiałów piśmienniczych, plastycznych itp. w wysokości ustalonej na dany rok szkolny przez zespół wychowawców świetlicy.

20. Protokół zawierający wpłaty oraz rachunki i faktury zakupionych z funduszu materiałów będzie dostępny do wglądu w świetlicy szkolnej.

21.Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

Regulamin uczestnika świetlicy:

„Regulamin wszyscy znają, zasad pilnie przestrzegają"

 • Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia nauczyciela, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonywać.
 • Mogę rozwijać swoje zainteresowania i przedstawiać je grupie oraz nauczycielowi.
 • Mam prawo do poszanowania mojej godności osobistej ze strony wszystkich osób.
 • Mam prawo do sprawiedliwej oceny mojej pracy i zachowania przez grupę i nauczyciela.
 • Mam prawo do przedstawienia swoich problemów nauczycielowi i uzyskania pomocy, wyjaśnienia.
 • Nie przeszkadzam nauczycielom, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.
 • Szanuję innych, nikomu nie dokuczam - nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam, nie odsuwam od grupy.
 • Jeżeli zrobię komuś krzywdę lub przykrość staram się naprawić szkodę.
 • Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 • Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą i swoją własność.
 • Dbam o czystość osobistą.
 • Podczas posiłków zachowuję się kulturalnie i bezpiecznie.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów - używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

Cykle tematyczne zajęć świetlicowych:

WRZESIEŃ

 1. Witaj szkoło
 2. Droga do i ze szkoły
 3. Sprzątanie świata
 4. Złota polska jesień

PAŹDZIERNIK

 1. Dary jesieni
 2. Nasi wychowawcy
 3. Maria Konopnicka – patronka szkoły. Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej
 4. Słucham i rozumiem innych
 5. Święto Zmarłych

LISTOPAD

 1. Rocznica odzyskania Niepodległości
 2. Jesienna szaruga
 3. Rozmawiamy o sobie
 4. Andrzejkowe wróżby

GRUDZIEŃ

 1. Barbórka
 2. Mikołajki. Zielony gość w świetlicy
 3. Przygotowanie do Świąt

STYCZEŃ

 1. Zima i jej uroki. Zwierzę – naszym przyjacielem
 2. Wesoły Karnawał
 3. Dzień Babci i Dziadka

LUTY

 1. Sport to zdrowie
 2. W krainie baśni i bajek
 3. Moje miasto Łapy

MARZEC

 1. Grzeczność na co dzień
 2. Kwiaty dla każdej kobiety
 3. Już przedwiośnie
 4. Witaj wiosno! Dookoła wiosna 

KWIECIEŃ

 1. Zwyczaje i tradycje Wielkanocne
 2. Chrońmy przyrodę
 3. Dbajmy o swoje zdrowie
 4. Majowe Święta

MAJ

 1. Warszawa – stolica Polski
 2. Technika dawniej i dziś
 3. Książka w życiu dziecka
 4. Jaka jest moja mama?

CZERWIEC

 1. Co 1 czerwca niesie dzieciom?
 2. Mam talent!
 3. Piękna jest Polska cała. Wędrujemy w świat z atlasem.
 4. Żegnaj szkoło!

Regulamin rekrutacji dzieci do świetlicy

przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach

Opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7).

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do świetlicy określa:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2014 r. poz.7),
 3. Niniejszy regulamin.

§ 2

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z oddziału rocznego przygotowania

przedszkolnego i klas I-III szkoły podstawowej uczęszczające do naszej szkoły.

§ 3

1. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony zs.lapy.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

§ 4

1. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka kierowanego przez rodziców/prawnych opiekunów do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca.

§ 5

1.W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

$11) aktywność zawodowa obu rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący/ uczący się),

$12) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym do naszej szkoły,

$13) dzieci wskazane do opieki świetlicowej przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną,

$14) wielodzietność rodziny kandydata,

$15) niepełnosprawność kandydata,

$16) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

$17) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

$18) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

$19) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

$110) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Jeżeli liczba dzieci spełniających kryteria jest większa niż liczba miejsc w świetlicy, o przyjęciu do świetlicy będą decydowały kryteria określone w zarządzeniu dyrektora szkoły oraz kryterium dochodowe wg Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łapy.

§ 6

1.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje komisja rekrutacyjna (wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny), powołana przez dyrektora szkoły,

2.Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły,

3.Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 7

1. Publikacja wyników naboru odbędzie się poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w sekretariacie szkoły.

§ 8

1. Wnioski o przyjęcie do świetlicy wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

§ 9

1. Prawa i obowiązki dzieci korzystających ze świetlicy określa Regulamin Zespołu Szkół w Łapach i regulamin uczestnika świetlicy.

§ 10

1. Liczbę dzieci w świetlicy określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.

2.Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3.W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do świetlicy decyzją dyrektora.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

sitemap